Statut Društva „Lazar Komarčić“

Da ne kaže neko da smo sedeli na rukama, evo i nacrta novog statuta Društva. Članovi i dobronamerni prolaznici mračnim mestima Interneta pozvani su da doprinesu predlogom.

U skladu sa odredbama čl. 12. Zakona o udruženjima („Službeni list RS“, br.51/09), na skupštini udruženja održanoj dana 02.11.2015. u Beogradu, usvojen je

STATUT

Društva ljubitelja fantastike „Lazar Komarčić“

Oblast ostvarivanja ciljeva

Član 1.

Društvo ljubitelja fantastike „Lazar Komarčić“ (u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti fantastičkog stvaralaštva.

Ciljevi udruženja

Član 2.

Ciljevi Udruženja su: uspostavljanje poznanstava, veza i komunikacije između ljubitelja, izučavalaca, umetnika i stvaralaca, čija se zanimanja odvijaju i ispoljavaju u oblasti fanastike; podsticanje, unapređivanje i popularizacija fantastičkog stvaralaštva u svim umetnostima; organizovanje aktivnosti u vezi sa fantastičkim stvaralaštvom (predstavljanje dela, stvaralaca, okupljanja ljubitelja kroz predavanja, tribine, manifestacije, festivale); upoznavanje članova i publike sa delima i popularizacija fantastike.

Član 3.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

1) organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, tribine, predavanja, skupove, konvencije, savetovanja, seminare i druge oblike okupljanja, druženja ili obrazovanja;
2) objavljuje dela fantastike, dela sa motivima fatastike, dela koja se bave izučavanjem ili predstavljanjem fantastike u svim oblastima umetnosti, nauke, na svim medijima i raspoloživim nosačima sadržaja (knjigama, časopisima, elektronskim medijima, Internetu, CD-ovima, DVD-ovima, itd), u skladu sa zakonom;
3) objavljuje kao svoje glasilo časopis „Emitor“;
4) održava Internet sajt emitor.rs, kao komplement časopisu „Emitor“;
5) organizuje konvenciju BEOKON, javni skup ljubitelja, stvaralaca i izučavalaca fantastike;
6) dodeljuje godišnju nagradu „Lazar Komarčić“ za najbolja ostvarenja u oblasti fantastike, po propozicijama regulisanim posebnim Pravilnikom;
7) dodeljuje godišnju nagradu „Ljubomir Damnjanović“ za najbolju priču objavljenu u časopisu „Emitor“, po propozicijama regulisanim posebnim Pravilnikom;

Naziv i sedište

Član 4.

Naziv Udruženja je: Društvo ljubitelja fantastike „Lazar Komarčić“

Naziv Udruženja na stranom jeziku je: „Lazar Komarčić“ Science Fiction Association

Skraćeni naziv je: Društvo „Lazar Komarčić“

Udruženje ima sedište u Beogradu.

Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

Član 5.

Član Udruženja može biti svako fizičko lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Predsedniku ili Sekretaru Udruženja lično, ili na adresu elektronske pošte Udruženja registrovanu pri Agenciji za privredne registre.

Prijava mora sadržati ime, prezime, i kontakt-adresu elektronske pošte.

Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u udruženje uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti.

Za lice mlađe od 14 godina iz stava 1. ovog člana prijavu podnosi njegov zakonski zastupnik.

Svi članovi Udruženja su ravnopravni. Sve obaveze članova društva zasnivaju se na dobroj volji i članovi za rad u korist Udruženja i za potrebe ostvarivanja ciljeva Udruženja članovi nemaju pravo na naknadu u novcu.

Član 6.

Članom se postaje prijemom potvrde o obradi prijave podnete u skladu sa članom 5. Statuta.

Članstvo u Udruženju je besplatno.

Član može istupiti iz članstva dobrovoljno, davanjem izjave o istupanju po postupku i pod uslovima predviđenim članom 5. Statuta. Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika.

Članstvo u Udruženju može prestati zbog nepoštovanja odredaba Statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.

Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog ovlašćenog predlagača.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

Prava, obaveze, i odgovornost članova

Član 7.

Član Udruženja ima pravo da:
1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
3) bira i bude biran u organe Udruženja; izuzetno, lica koja su članovi Udruženja kraće od jedne godine, nemaju pravo glasa na Skupštini Udruženja;
4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da:
1) učestvuje, u dobroj volji i u skladu sa ličnim interesovanjima, u aktivnostima Udruženja;
2) obavlja poslove organa Udruženja, ukoliko je izabran u organe Udruženja.

Član 8.

Udruženje vodi evidenciju o članovima.

Podaci koji se čuvaju o svakom članu su: ime, prezime, i kontakt-adresa elektronske pošte.

Sekretar Udruženja dodeliće svakom članu članski broj u evidenciji, u skladu sa redosledom prispeća prijava.

Sekretar Udruženja će na zahtev člana ažurirati navedene podatke bez odlaganja. Sekretar Udruženja će na zahtev svakog bivšeg člana izbrisati njegove podatke iz evidencije.

Član 9.

Član Udruženja će, po želji i o svom trošku, izraditi člansku kartu.

Obrazac za člansku kartu sa uputstvom o izradi članske karte biće učinjen dostupnim članovima na zahtev.

Posedovanje članske karte ne dokazuje svojstvo člana, niti obezbeđuje posebna prava za člana.

Udruženje može izdati posebnu, počasnu člansku kartu svakom fizičkom licu koje se istakne u ostvarenju ciljeva Udruženja.

Unutrašnja organizacija

Član 10.

Organi Udruženja su Skupština, Predsednik, Zamenik predsednika, Nadzorni odbor, Sekretar, Urednik časopisa „Emitor“ i urednik sajta „Emitor“.

Funkciju zastupnika Udruženja vrši Predsednik, a u njegovom odsustvu Zamenik predsednika.

Član 11.

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Predsednika, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova skupštine. Inicijativa se podnosi Predsedniku ili Sekretaru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.

Sednicu skupštine saziva Predsednik ili ovlašćeni sazivač, pisanim obaveštenjem ili obaveštenjem elektronskom poštom o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda.

Sednicom predsedava Predsednik. Ukoliko Predsednik nije prisutan, predsedava član koji bude, javnim glasanjem, izabran na početku sednice.

Ako sazivač skupštine nije Predsednik, Sekretar je dužan da ustupi sazivaču sve kontakt-adrese članova Udruženja.

Skupština se ne može sazivati u roku kraćem od pet dana od obaveštenja u skladu sa članom 11. stavom 3.

Skupština:
1) donosi plan i program rada;
2) usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
3) usvaja druge opšte akte Udruženja;
4) bira i razrešava organe Udruženja;
5) razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Predsednika;
6) razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
7) odlučuje o znaku, logou, logotipu, i drugim simbolima Udruženja;
8) odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja;
9) odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.

Skupština punopravno odlučuje ako je sednica Skupštine zakazana u skladu sa Statutom.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, razrešenju funkcije organa Udruženja, statusnim promenama, i prestanku rada Udruženja neophodna je tročetvrtinska većina glasova prisutnih članova.

Član 12.

Predsednik je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.

Mandat Predsednika traje četiri godine i može se ponovo birati na istu funkciju.

Član 13.

Predsednik zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Zamenik predsednika je ovlašćen da, u odsustvu Predsednika Udruženja, i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.

Član 14.

Predsednik:

1) rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
2) organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;
3) poverava posebne poslove pojedinim članovima, uključujući i izbor svog Zamenika;
4) donosi finansijske odluke;
5) odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
6) odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;
7) odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja.

Član 15.

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Skupštinu.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština. Mandat članova nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

Član 16.

Sekretar:

1) vodi i ažurira evidenciju o članovima Udruženja;
2) pomaže Predsedniku i predsedavajućem Skupštine u administrativnim poslovima vezanim za Udruženje.

Mandat Sekretara traje godinu dana.

Član 17.

Urednik časopisa Emitor stara se o svim poslovima vezanim za uređivanje glasila Udruženja, i odgovoran je za njegov sadržaj.

Mandat Urednika časopisa „Emitor“ traje godinu dana.

Član 18.

Urednik sajta „Emitor“ stara se o svim poslovima vezanim za uređivanje sajta u koordinaciji sa Urednikom časopisa „Emitor“, i odgovoran je za njegov sadržaj.

Mandat Urednika sajta „Emitor“ traje godinu dana.

Član 19.

Funkcija Predsednika nije kompatibilna sa dužnošću Zamenika predsednika.

Funkcija Predsednika nije kompatibilna sa dužnošću Sekretara Udruženja.

Funkcija Predsednika nije kompatibilna sa dužnošću člana Nadzornog odbora.

Ostvarivanje javnosti rada

Član 20.

Rad Udruženja je javan.

Predsednik se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, interneta, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način.

Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti Udruženja podnose se članovima na sednici skupštine Udruženja.

Član 21.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima srodnih interesovanja, o čemu odluku donosi Skupština.
Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

Član 22.

Udruženje pribavlja sredstva od dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način.

Udruženje može pribavljati sredstava i od kotizacija ili ulaznica za okupljanja, tribine, filmske projekcije, konvencije, seminare i slične manifestacije.

Privredna delatnost kojom se stiče dobit

Član 23.

Udruženje ne obavlja privrednu delatnost.

Uduženje može da odluči da počne da obavlja privrednu delatnost, a sa neposrednim obavljanjem ove delatnosti može početi tek nakon izvršenog upisa u Registar privrednih subjekata.

Sredstva stečena na način iz člana 20. kao i iz stava 1. člana 21. mogu se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva udruženja, uključujući i troškove redovnog rada Udruženja i sopstveno učešće u finansiranju određenih projekata.

Prestanak rada udruženja

Član 24.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Postupanje sa imovinom udruženja u slučaju prestanka udruženja

Član 25.

U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva. Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.

Izgled i sadržina pečata

Član 26.

Udruženje ima pečat kružnog oblika na kojem je ispisano: Društvo ljubitelja fantastike „Lazar Komarčić“ Beograd

Član 27.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe zakona koji uređuje materiju nedobitnih udruženja.

Član 28.

Ovaj Statut stupa na snagu danom njegovog usvajanja od Skupštine Udruženja.

za Skupštinu Udruženja
Predsedavajući

Žarko Milićević

ime i prezime, potpis

Print Friendly, PDF & Email

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *